Algemene voorwaarden

In huidige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

VENNOOTSCHAP : de vennootschap naar Belgisch recht WASLET BVBA waarvan de maatschappelijke zetel  gevestigd is te 1190 Brussel, Generaal Dumonceaulaan 58 en ingeschreven onder het KBO nummer 0426.744.273.

KLANT: diegene die aan de vennootschap een bestelling van materiaal, uitrusting en producten doet of een dienstverlening verzoekt overeenkomstig artikel 2 van de bijzondere voorwaarden van de overeenkomsten SpareXpress®  of Service Pack®  of Seren-IT®, of Sprint®, of een dienst van ieder ander onderhouds-, informatiebeheer- of supportcontract verzoekt.

De vennootschap heeft het recht om alle informatie aan de klant op te vragen teneinde hem te identificeren als het om een rechtspersoon gaat. Indien een natuurlijke persoon voor rekening van een rechtspersoon een bestelling plaatst, dan zal deze rechtspersoon ten opzichte van de vennootschap gebonden zijn zelfs wanneer de natuurlijke persoon niet over de vereiste bevoegdheden beschikte om de rechtspersoon, in wiens naam hij de bestelling plaatste, te verbinden . Bovendien zal deze natuurlijke persoon in ieder geval persoonlijk aansprakelijk blijven voor de goede uitvoering van alle verplichtingen van het contract ten opzichte van de vennootschap.

De klant erkent uitdrukkelijk geen verbruiker in de zin van het Wetboek van economisch recht te zijn.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 – AANVAARDING

Elke bestelling of dienstverlening is onderworpen aan huidige algemene voorwaarden en houdt in dat de klant deze aanvaardt. De klant doet afstand van zijn eigen algemene voorwaarden. Het feit dat de vennootschap zich niet beroept op het niet nakomen door de klant van een verplichting ten hare laste, zal niet kunnen geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht zich hierop te beroepen.

ARTIKEL 2 – VERTROUWELIJKHEID – DEONTOLOGIE

2.1. De vennootschap en de klant zullen ervoor zorgen dat het vertrouwelijke karakter van de gegevens, documenten, feiten of gebeurtenissen waarvan zij kennis zouden kunnen nemen bij de uitvoering van dit contract wordt behouden.

2.2. Tijdens de gehele duur van de uitvoering van de overeenkomst, die de vennootschap met de klant verbindt, heeft deze laatste zich ertoe verbonden het personeel van de vennootschap niet aan te werven of proberen aan te werven. In geval van niet naleving van deze verplichting, is de klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding plichtig ten bedrage van € 30.000, – per persoon. Deze clausule blijft van toepassing in de loop van het jaar dat het einde van het contract volgt.

ARTIKEL 3 – INWERKINGTREDING

Het contract treedt in werking op de datum van het sluiten van de overeenkomst tussen de partijen.

ARTIKEL 4 – OVERMACHT

4.1. In geval van een vreemde, bevrijdende oorzaak of een toevallige gebeurtenis en met name, zonder dat deze opsomming beperkend is, in geval van overmacht, dit wil zeggen bij elke gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de vennootschap of die gedeeltelijk aan zijn beheersing is onttrokken, ongeacht de plaats waar zich die gebeurtenis voordoet, heeft de vennootschap het recht om het geheel of een gedeelte van zijn verplichtingen op te schorten alsook om het contract zonder schadevergoeding voor de klant te ontbinden.

4.2. Worden onder meer als gevallen van overmacht uit hoofde van de vennootschap beschouwd de arbeidsgeschillen, de achterstand van leveringen van de fabrikant, de stopzetting van de productie door de fabrikanten, de ziekte van één of meerdere personeelsleden van de vennootschap en de gebeurtenissen die de vervoermiddelen beïnvloeden.

ARTIKEL 5 – ONVOORZIENBARE GEBEURTENIS

Indien er zich na de sluiting van de overeenkomst onvoorzienbare gebeurtenissen (schaarste aan grondstoffen, enz.) voordoen die de uitvoering van het contract door de verkoper moeilijker of duurder maken zal de verkoper de verplichtingen, die hij als tegenprestatie heeft, mogen opschorten of aanpassen.

ARTIKEL 6 – KLACHT

6.1. Ongeacht wat in huidige algemene voorwaarden is voorzien, moeten alle klachten schriftelijk binnen de acht dagen van de levering of de dienstverlening aan de vennootschap worden bekend gemaakt en de klant dient dan op een gedetailleerde en volledige manier de kenmerken en de redenen van de klacht te verduidelijken. Met betrekking tot de facturen, begint de periode van acht dagen te lopen vanaf de vervaldatum van de factuur.

6.2. Voor de klachten betreffende de verborgen gebreken op het gebied van verkoop dient de klant deze klachten schriftelijk in te stellen binnen een termijn van acht dagen vanaf de vaststelling van het verborgen gebrek.

6.3. Als de klachten gegrond zijn, verbindt de vennootschap zich ertoe om slechts de ongeschikte producten, uitrustingen en materialen te vervangen, zonder dat de klant recht heeft op een vergoeding van welke aard dan ook.

6.4. De invoering van een klacht  houdt nooit in dat de klant zijn verplichting tot betaling ten opzichte van de vennootschap niet meer moet nakomen.

ARTIKEL 7 – INTERESTEN, KOSTEN EN DE GEVOLGEN VAN DE NIET-BETALING OP HET OGENBLIK VAN HET VERSTRIJKEN VAN DE VERVALDAG

7.1. Ongeacht andere sancties, zullen alle onbetaalde geldsommen op hun vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest met zich meebrengen dat gelijk is aan de interestvoet  conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelszaken en dit tot de dag van gehele betaling.

7.2. In geval van niet-betaling van welk bedrag dan ook op diens vervaldag of bij toepassing van de artikelen 8.1. of 8.2. zullen de nalatigheidsinteresten waarvan sprake in artikel 7.1. van onderhavige voorwaarden,  en het totale onbetaalde bedrag, belasting inbegrepen, van rechtswege vermeerderd worden met 12% met een minimum van 200 € ten titel van forfaitaire schadevergoeding, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

7.3. Bij gebreke van een betaling, zelfs gedeeltelijk, van een factuur op de vervaldag of bij de niet-naleving van een betalingstermijn, in het voorkomend geval dat deze uitdrukkelijk tussen de vennootschap en de klant was overeengekomen, heeft dit tot gevolg dat het totale bedrag van de schuldvordering, die de vennootschap jegens de klant heeft, onmiddellijk opeisbaar wordt.

ARTIKEL 8 – ONTBINDING

8.1. In het geval van niet-betaling van elk bedrag dat de klant aan de vennootschap verschuldigd is op de vervaldag, behoudt de vennootschap zich het recht voor om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling en voorafgaande gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst met de klant ten nadele van deze laatste te ontbinden of de uitvoering van haar verplichtingen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, gedeeltelijk of volledig op te schorten of de teruggave van het geleverde, maar nog niet betaalde product, uitrusting of materiaal te eisen, onder voorbehoud van het recht van de vennootschap om vergoed te worden voor alle schade die zij heeft geleden ten gevolge van deze ontbinding.

8.2. De vennootschap heeft het recht om het contract als ontbonden te beschouwen, zonder dat een gerechtelijke tussenkomst van welke aard dan ook of een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. De vennootschap heeft dan het recht om ofwel onmiddellijk elk bedrag dat de klant verschuldigd is op te vragen ofwel de teruggave van het geleverde, maar nog niet betaalde goed, het product of uitrusting te eisen en dit alles zonder afbreuk te doen aan het recht van de vennootschap op een kostenvergoeding en vergoeding voor alle directe en indirecte schade die zij in de volgende gevallen heeft geleden:

 • Indien de klant failliet of in vereffening is verklaard, een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie heeft ingediend of indien een beslag werd gelegd op een deel of een geheel van zijn eigendom;
 • Indien de klant overlijdt of onder voorlopige bewindvoering wordt geplaatst;
 • Indien de klant onderhavige voorwaarden niet naleeft;
 • Indien de klant een deel of het geheel van zijn activiteiten of van zijn vennootschap stopzet;
 • Indien de klant een deel of het geheel van zijn activiteiten of van zijn vennootschap overbrengt of overdraagt;
 • Indien de klant zich schuldig maakt aan fraude van welke aard dan ook.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1. De vennootschap zal enkel contractueel of buitencontractueel aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt aan de klant of aan elke andere persoon in geval van bedrog in haar hoofde. De vennootschap zal niet aansprakelijk zijn voor de schade veroorzaakt door een lichte- of zware fout van haar.

9.2. Zonder wettelijke dwingende bepaling, zal de vennootschap in geen geval contractueel of buitencontractueel aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt aan de klant of aan een andere persoon in geval van een lichte fout, een zware fout of bedrog gepleegd door een van haar medecontractanten.

ARTIKEL 10 – SCHADEVERGOEDING

10.1. Behoudens in de gevallen voorzien door huidige algemene voorwaarden en behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen, zal de vennootschap nooit gehouden zijn tot de betaling van een schadevergoeding jegens de klant of een of andere derde, voor welke oorzaak ook, met inbegrip van het gebruik of het gebrek van het materiaal en/of de software.

10.2. In de gevallen waar de vennootschap gehouden is tot de betaling van een schadevergoeding, zal deze schadevergoeding in geen geval de onvoorzienbare schade, indirecte of achtereenvolgende schade dekken, die de klant heeft geleden, zoals daar zijn, en dit zonder dat deze lijst limitatief is, een winstderving, de vermindering van de gebruikswaarde, het verlies van een goodwill, het verlies van gegevens of het verlies van commerciële opportuniteiten.

10.3. De schadevergoeding waartoe de vennootschap eventueel gehouden is, wordt in ieder geval beperkt tot 200 euro per schade veroorzakend feit.

10.4 Dezelfde modaliteiten zullen van toepassing zijn in geval van verhuur van hardware of software. De vennootschap zal met name niet verantwoordelijk zijn in geval van:

 • gebreken en meer bepaald verborgen gebreken;
 • onbeschikbaarheid van de dienst voor een maximale duur van drie weken.

ARTIKEL 11 – PLAATS VAN DE BETALING

Behoudens een andersluidende bepaling, zijn alle facturen en alle premies van een contract betaalbaar in Brussel, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Alle betalingen die aan kleinhandelaars, makelaars, agenten of derde personen uitgevoerd worden kunnen niet voor de regeling van de factuur van de vennootschap in overweging genomen worden.

ARTIKEL 12 – VRIJWARINGSCLAUSULE

12.1. In geval één of meerdere van de clausules van onderhavige algemene voorwaarden of van de bijzondere contractuele voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, niet-tegenwerpelijk of niet-toepasbaar worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere clausules van huidige overeenkomst die volledig van kracht blijven.

De vennootschap en de klant verbinden zich ertoe om al het mogelijke te doen om de bepaling of de clausule die nietig, niet tegenwerpelijk of niet toepasbaar is, met gemeen akkoord te vervangen door een geldige en toepasbare clausule waarvan, in de mate van het mogelijke, de uitwerking identiek zal zijn als deze voorzien in de betwiste bepaling of clausule. De verplichtingen van de partijen, voortvloeiend uit een nietige, niet-tegenwerpelijke of niet-toepasbare bepaling of clausule, zijn geschorst tot deze is vervangen.

12.2. Onderhavige algemene voorwaarden blijven toepasselijk in het geval van een verandering van het aandeelhouderschap van de vennootschap, in geval van fusie, splitsing of overname van een dochtervennootschap.

ARTIKEL 13 – GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS EN REFERENTIES

13.1 De vennootschap verwerkt bepaalde persoonsgegevens betreffende klanten die natuurlijke personen zijn en betreffende personeelsleden en vertegenwoordigers van de klanten die rechtspersonen zijn. De klant die zulke gegevens aan de vennootschap meedeelt, verbindt er zich formeel toe het recht te hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving en, meer bepaald, krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De natuurlijke personen van wie de vennootschap de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van dit contract verwerkt, genieten meerdere rechten krachtens de toepasselijke regelgeving, en met name het recht op informatie. Alle informatie die in verband hiermee van belang is, is in het document “Beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” dat bij huidige algemene voorwaarden gevoegd is, opgenomen. De klant verbindt er zich formeel toe om dit document aan iedere persoon over te maken van wie hij de persoonsgegevens aan de vennootschap zou meedelen.

13.2. De klanten geven uitdrukkelijk hun toestemming aan de vennootschap om hun naam en gegevens te mogen gebruiken voor huidige of toekomstige commerciële aanbiedingen van elk product, materiaal, uitrusting en/of dienst van de vennootschap.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De contractuele relaties tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil tussen de klant en de vennootschap en elk geschil dat uit het contract voortvloeit, behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Brusselse Rechtbanken of de Vrederechter van het eerste Kanton van Brussel , en dit zelfs indien er meerdere verweerders zijn, en zelfs in geval van een eis in vrijwaring of een procedure in kort geding. De vennootschap behoudt echter het recht om de klant te dagvaarden voor haar woonplaats.

II. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN OP DE VERKOOP

ARTIKEL 15 – PRIJS–B.T.W.

15.1. Behalve tegenstrijdige en schriftelijke toezegging van de vennootschap, wordt de prijs netto bepaald en omvat de prijs noch BTW, noch andere eventuele belastingen, noch andere kosten zoals met name transport- en verpakkingskosten, die ten laste van de klant blijven.

15.2 Voor de verkoop worden de prijzen toegepast die op het moment van de bestelling van toepassing zijn. Indien een termijn van minstens één maand is verstreken tussen de bestelling en de levering van materiaal, uitrusting en/of producten en als de lonen, de prijzen van de grondstoffen of de kostprijzen stijgen, behoudt de vennootschap zich evenwel het recht voor om de prijs naar evenredigheid aan te passen. Ces modifications lieront de plein droit le client sans que ce dernier ne puisse mettre un terme au contrat.

15.3. Voor de verhuur van hardware of software worden de prijzen die op het ogenblik van de bestelling van toepassing zijn, gedurende de duur die in de bijzondere voorwaarden van het contract overeengekomen is, toegepast. Indien een termijn van minstens één maand is verstreken tussen de bestelling en de levering van materiaal, uitrusting en/of producten en als de lonen, de prijzen van de grondstoffen of de kostprijzen stijgen, behoudt de vennootschap zich evenwel het recht voor om de prijs naar evenredigheid aan te passen. Deze wijzigingen zullen de klant van rechtswege verbinden zonder dat hij een einde aan het contract kan maken.

Bovendien heeft de klant de mogelijkheid om extra hardware of software te bestellen naargelang zijn behoeften. Indien de bestelling door de vennootschap wordt aanvaard, wordt de maandelijkse prijs automatisch aangepast om rekening te houden met de wijzigingen, wat de klant onherroepelijk aanvaardt.

15.4. Voor de gehuurde softwarelicenties geldt de prijs van de betreffende ontwikkelaar voor de betreffende maand (Microsoft, Cisco, Proximus, …). De klant aanvaardt automatisch alle maandelijkse tariefontwikkelingen bij ontwikkelaars of andere hostingproviders. Een dergelijke verandering is geen wezenlijk onderdeel van het contract en kan in geen geval leiden tot een vroegtijdige beëindiging ervan.

15.5. Kosten veroorzaakt door een niet te voorzien technisch probleem dat extra personeelskosten met zich meebrengt, komen ook voor rekening van de klant.

ARTIKEL 16 – TRANSPORT

16.1. Indien geen enkele precieze aanwijzing door de klant wordt doorgegeven, wordt de vervoerswijze, zendingswijze, verpakkingswijze van de in artikelen 15.2 en 15.3 bedoelde goederen door de vennootschap bepaald, en dit zonder dat de vennootschap enige aansprakelijkheid in dit verband kan oplopen.

16.2. De eventuele specifieke wensen van de klant betreffende het vervoer of de zending van het bestelde materiaal, product of uitrusting, zullen enkel in aanmerking worden genomen als de klant uitdrukkelijk heeft verklaard om de aanvullende kosten van dezete dragen.

16.3. De verzendkosten zijn in beginsel ten laste van de klant, de levering franco aan huis vindt slechts plaats als en in zoverre dit door de vennootschap op de factuur vermeld wordt.

16.4. De producten worden geladen, vervoerd en ontlast op eigen risico van de klant ongeacht de voorwaarden van de verkoop.

16.5. De klant moet zijn rechten doen gelden ten aanzien van de expediteur in geval van defect of verlies, zonder dat hij, voor welke reden dan ook, de betaling van de facturen, verschuldigd jegens de vennootschap, kan weigeren, verminderen of uitstellen. De klant is verplicht zowel de verpakking als de geleverde goederen onmiddellijk bij de ontvangst te controleren.

ARTIKEL 17 – LEVERINGSTERMIJN

17.1. In het geval leveringstermijnen uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal een achterstand van 4 weken in de levering, toerekenbaar aan de vennootschap, als aanvaardbaar worden beschouwd en zal de klant niet toelaten de ontbinding of opschorting van het contract of schadevergoeding te vorderen.

17.2. In geval van overschrijding van meer dan 4 weken van de uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen, moet de klant, in de eerste plaats, de vennootschap schriftelijk in gebreke stellen en haar een termijn van minstens 2 weken laten om tot de levering over te gaan. Als de levering niet binnen de door de klant aangegeven termijn plaatsvindt, heeft deze laatste het recht om het contract te beëindigen of op te schorten. De vennootschap is niet aansprakelijk voor een overschrijding van de termijn, ongeacht zijn duur, dat te wijten is aan een vreemde bevrijdende oorzaak zoals bepaald in artikel 4 van onderhavige algemene voorwaarden.

17.3. Indien de klant het bestelde product, uitrusting of materieel niet ten laatste vier werkdagen na afloop van de overeengekomen leveringstermijn in ontvangst neemt, kan de vennootschap van rechtswege en zonder voorafgaande waarschuwing, ofwel het contract ontbinden, ofwel het niet in ontvangst genomen materiaal, uitrusting of product verkopen op risico en kosten van de klant en onder voorbehoud van alle andere maatregelen die ter beoordeling van de verkoper worden gelaten. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal de klant aan de vennootschap een forfaitaire contractuele schadevergoeding verschuldigd zijn van een bedrag gelijk aan 50% van het bedrag van de bestelling. In geval van wederverkoop van de niet in ontvangst genomen goederen zullen alle kosten die de vennootschap dienaangaande heeft moeten maken en zal de minder opbrengst van de verkoop ten laste van de klant zijn, dit alles onder voorbehoud van de andere rechten van de vennootschap.

17.4. Overeenkomstig artikel 8.1. van onderhavige algemene voorwaarden heeft de vennootschap het recht de levering te weigeren in het geval de schuldeiser nog een openstaande schuld zou hebben in zijn boeken.

ARTIKEL 18 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

18.1. In geval van verkoop van hardware of software blijft het bestelde product, uitrusting en materiaal het gehele eigendom van de vennootschap tot volledige betaling van de prijs ervan, bijkomende kosten en belastingen. In geval van niet- betaling en overeenkomstig het artikel 8.1. van onderhavige algemene voorwaarden, mag de vennootschap het onbetaalde product, uitrusting en materiaal terugnemen en de verkoop ontbinden, onverminderd het recht van de vennootschap om een vergoeding te krijgen voor alle schade die zij heeft geleden. Deze clausule vindt toepassing in het geval van wederverkoop van onbetaalde materialen, producten en uitrustingen door de klant aan elke derde.

18.2. De klant verbindt zich, tot volledige betaling van de prijs van de onbetaalde uitrusting, het materiaal of het product, de door de vennootschap aangebrachte identificatiemerken niet te wijzigen of weg te nemen en derden te informeren aangaande het eigendomsvoorbehoud . De klant heeft niet het recht om de uitrusting, het materiaal of het product te verkopen of om deze in pand te geven voordat hij de volledige prijs heeft betaald.

18.3. De klant informeert de vennootschap van elk beslag dat door een derde op de producten wordt gelegd en zij bezorgt de vennootschap elke informatie die nodig is om haar rechten te behouden.

18.4. De klant heeft geen retentierecht op de bestelde uitrusting, materiaal of product.

18.5. Onderhavig artikel is zelfs van toepassing wanneer de vennootschap heeft toegestemd om aan de klant betalingstermijnen toe te kennen.

ARTIKEL 19 – WAARBORG

19.1. De producten, het materiaal of de uitrusting in voorraad die worden verkocht beschikken over een waarborg tegen alle fabricage- of materieelfouten gedurende een periode die voor elk van deze producten afzonderlijk bepaald wordt.

19.2. De waarborg die door de vennootschap wordt toegekend, kan in geen enkel geval de waarborg die door de fabrikant wordt aangeboden overschrijden.

19.3. Zijn uitgesloten van de waarborg de gebreken en/of schade die het directe gevolg zijn van of die in één van de volgende gevallen voorkomt:

Elke nalatigheid, aansluiting- of manipulatiefout, gebruik van de uitrusting, van het product of van het materiaal dat niet in overeenstemming is met de technische specificaties van de vennootschap of van de fabrikant die, in zijn aan de klant doorgegeven handleiding, wordt vastgelegd of, in het algemeen,in het geval van foutief of onhandig gebruik.
Elke tussenkomst, regeling, reparatie of verrichting die assimileerbaar is aan onderhoudswerkzaamheden op de uitrusting, op het product of op het materiaal en die uitgevoerd wordt door een persoon die een derde is jegens de vennootschap en niet door haar is erkend.
Elke uitbreiding, gebruik van technische installatie, van aanvullend of bijkomstig apparatuur van de uitrusting, van het product of van het materiaal die niet in overeenstemming is met de technische specificaties van de vennootschap of de fabrikant of in overeenstemming met deze specificaties is maar die het voorafgaand schriftelijk akkoord van de vennootschap niet heeft gekregen.
Elke mechanische, elektronische, elektrische of andere verandering of transformatie die aan de uitrusting, aan het product of aan het materiaal of aan zijn aansluitingsapparatuur door een niet door de maatschappij erkende persoon is aangebracht.
Het gebruik van alle stukken of leveringen die nodig zijn voor het gebruik van de uitrusting, van het product of van het materiaal (papieren, inkt, magnetische basissen) die niet erkend zijn door de maatschappij.
Elke brand, waterschade, ongeval of gebrek van air-conditioning, kwaadwilligheid, onweer, gevolg van het onweer of van meteorologische ongevallen.
Elke opzettelijke handeling of schadelijke fout begaan door welke persoon ook, met inbegrip van de klant of zijn aangestelden.
Het zelfs kortstondige gebrek van de fysieke omgeving en in het bijzonder zijn niet-overeenstemming met de voorschriften van de vennootschap.
De schade die door het vervoer zelf wordt veroorzaakt ongeacht de voorwaarden van de verkoop die tussen de klant en de vennootschap werden overeengekomen.

19.4. Deze waarborg beperkt zich tot de gratis vervanging, de gratis herstelling of de vergoeding, naar gelang de keuze van de vennootschap, van het erkend defect stuk. Het is de vennootschap toegestaan om verschillende opeenvolgende vervangingen of herstellingen uit te voeren.

19.5. De verzendkosten blijven ten laste van de klant zelfs wanneer het gebrek door de waarborg wordt bedekt.

19.6. De waarborg van de vennootschap heeft in geen enkel geval betrekking op de geschiktheid van de uitrusting, het product of van het materiaal of van de software om het door de klant bepaalde gebruik of zijn doelstellingen te verwezenlijken. Als de keuze van de uitrusting, het product of het materiaal na een voorstel of een aanbeveling van de vennootschap heeft plaatsgevonden, zal de aansprakelijkheid van de vennootschap daardoor niet in het gedrang gebracht worden. De klant en de vennootschap gaan akkoord dat dit voorstel of deze aanbeveling opgesteld is in functie van de gegevens die door de klant en de respectievelijke fabrikanten en verdelers meegedeeld worden. De klant heeft de verplichting de vennootschap precies in te lichten over het product dat ze willen verkrijgen, vóór het aangaan van het contract.

19.7. De waarborg van de vennootschap dekt in geen enkel geval het verlies van de gegevens dat bij de klant kan voorkomen.

19.8. De waarborg is persoonlijk tot de klant gericht. Iedere persoon naar wie de klant in eigendom of in bezit het verkochte materiaal, de uitrusting of het product zou overbrengen zou zich deswege niet op de door de vennootschap toegekende waarborg kunnen beroepen.

ARTIKEL 20 – TERUGKEER VAN DE GOEDEREN

20.1. Geen enkel goed kan zonder het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de vennootschap teruggestuurd worden.

20.2. De teruggestuurde goederen moeten vrachtvrij en in hun oorspronkelijke verpakkingen zijn en geen enkele verandering vertonen of stukken ontbreken.

20.3. Elke detectecteerbare verandering geeft de vennootschap het recht om de vervanging of de vergoeding te weigeren.

20.4. Uitgepakte software of identificatiecodes voor de software, die aan de klant werden bezorgd, worden nooit teruggenomen.

ARTIKEL 21 – NIETIGVERKLARING VAN DE BESTELLING

Elke nietigverklaring van de bestelling of foute voortijdige ontbinding van het contract door de klant is slechts mogelijk op basis van het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de vennootschap. De klant is in ieder geval niettemin verplicht een forfaitaire vergoeding van 50% van het bedrag van de bestelling, ingesloten belastingen, uit te betalen.

ARTIKEL 22 – AANVAARDING

De klant is gehouden om na elke levering onmiddellijk over te gaan tot een uitvoerig onderzoek van de bestelde producten, uitrusting en materialen teneinde eventuele niet-conformiteiten of gebreken op te sporen. Hij dient namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, vanaf de ontvangst:

Over te gaan tot het openen van de verpakking van de producten, materialen en uitrustingen (exclusief software) met het oog op een zorgvuldig onderzoek van deze;
Na te kijken of de geleverde producten, materialen en uitrustingen volledig overeenstemmen met het gebruik waarvoor dat de koper deze had aangekocht;
De software (versie en taal) te controleren alvorens de verpakking open te maken

ARTIKEL 23 – BETALING

23.1. De facturen voor de huur worden vooraf verstuurd.

23.2. In geval van een verkoop moet de betaling contant bij de levering zonder enige korting of compensatie worden uitgevoerd.

23.3. De vennootschap behoudt zich het recht voor om, mits voorafgaand schriftelijk akkoord, de klant een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum toe te kennen.

23.4. Iedere betaling door de klant wordt eerst met de aan de vennootschap verschuldigde interesten en ook met de invorderingskosten en nadien met de oudste schuldvordering verrekend.

23.5. De vennootschap behoudt zich het recht voor om tot gedeeltelijke leveringen over te gaan, wanneer deze het onderwerp van afzonderlijke factureringen uitmaken. De klant wordt dan verplicht om die facturen volgens de bovenvermelde regels te betalen.

III. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE DIENSTVERLENING

ARTIKEL 24 – BETALING VAN DE FACTUUR

24.1. De verschuldigde vergoeding op grond van een contract evenals de periode die deze vergoeding betreft worden gespecificeerd in bijlage van de bijzondere voorwaarden van het contract of in een aanhangsel. De vergoeding wordt betaalbaar bij de ondertekening van het contract. Voor de contracten met stilzwijgende verlenging kan de vergoeding op het einde van elke burgerlijk jaar herzien worden. Deze wijzigingen verbinden de klant van rechtswege zonder dat deze laatste een einde kan stellen aan de overeenkomst.

24.2. Elke tussenkomst die door de vennootschap uitgevoerd wordt, terwijl de hardware zoals bepaald onder de bijzondere omstandigheden of dat de vergoeding niet betaald werd, zal gefactureerd worden aan de klant. De vennootschap behoudt zich het recht voor om elke tussenkomst op te schorten wanneer het saldo van het contract bereikt is.

ARTIKEL 25 – BEPERKINGEN BIJ DE ONDERHOUDSCONTRACTEN

25.1. De verbintenis van de vennootschap is strikt beperkt tot de dekking bepaald in artikel 2 van de bijzondere contractuele voorwaarden. De vennootschap is bijgevolg formeel vrijgesteld voor alle andere aansprakelijkheid of schade, wat dan ook de oorzaak of de aard ervan zou mogen zijn.

25.2. De contracten geven geen enkele resultaatsgarantie betreffende de door de klant gevraagde verrichtingen, noch waarborg noch dekking betreffende het recupereren van gegevens, die verloren zijn gegaan tijdens een defect aan het systeem of door elke andere schadelijke gebeurtenis.

25.3. De contracten dekken de acties betreffende de problemen aan de software niet. De arbeidskrachten in verband met dit soort interventie worden niet omvat in de vergoeding van het contract.

25.4. Zijn alleen gedekt de verschillende uitrustingen die in bijlage of in een aanhangsel bij het contract op de aangegeven website worden vermeld. Elke wijziging van deze lijst zal binnen de 8 dagen gesignaleerd moeten worden en het voorwerp uitmaken van een aanhangsel. De vennootschap behoudt zich het recht voor om de dekking van bepaalde opties te weigeren en zal dit binnen de 30 dagen, na de ontvangst van de kennisgeving van de klant, meedelen. In geval van overtreding van deze regel, zal de vennootschap de dekking van het contract niet meer kunnen verzekeren.

25.5. De vennootschap zal enige rechter zijn met betrekking tot de kwaliteit van de vervangingsstukken die zij tijdens een onder dit contract vallende reparatie zal gebruiken. Deze stukken zullen altijd minstens van een gelijkwaardige kwaliteit zijn dan de stukken die vervangen worden of met inachtneming van de door de fabrikant gegeven instructies.

25.6. De vervanging van een stuk in het kader van het contract zal nooit aanleiding geven tot een uitbreiding van de waarborg die de termijn van het contract overschtijdt.

25.7. De klant moet ervoor zorgen dat er iemand beschikbaar is die het informaticasysteem van de website of van de vennootschap kent zodat de diagnose en de interventie plaats kunnen vinden.

25.8. De onderhoudscontracten zijn niet van toepassing tijdens een verhuizing. Na de verhuizing, zal de klant zich moeten verzekeren van de integriteit van zijn server alvorens beroep te doen op de vennootschap.

25.9. De onderhoudscontracten houden geen enkele resultaatsgarantie in. De vennootschap verbindt zich ertoe alle redelijke middelen te ontplooien teneinde een oplossing te vinden aan het bij het verzoek gesignaleerde probleem. Als na herhaaldelijke inspanningen de server of het station niet hersteld kan worden, zal de vennootschap vrij oordelen indien zij tot de vergoeding van de aankoopprijs van het contract overgaat.

25.10. In geen enkel geval zal de vennootschap, in solidum of solidair, persoonlijk aansprakelijk kunnen gehouden worden voor schade veroorzaakt door een derde die niet door de vennootschap is erkend.

ARTIKEL 26 – UITSLUITINGSGRONDEN VAN HET ONDERHOUDSCONTRACT

26.1.Het SpareXpress® contract dekt de uitvoering van de reparatiewerkzaamheden van elk gebrek van de hardware, met uitzondering van:

 • de herinstallatie van het Operating System, van elke andere software of van een backup;
 • het klein materiaal en de externe bedrading;
 • de problemen te wijten aan de aanwezigheid van informaticavirussen;
 • de problemen of gebreken van software of van startbestanden (autoexec.bat, config.sys);
 • de problemen te wijten aan de installatie of het uitvoeren van een patch of een update-versie;
 • de problemen in verband met een toepassingsprogrammatuur die draait op de server of het station of afkomstig uit de verbinding met een ander station;
 • een installatie of een gebruik van de hardware die niet in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant is;
 • het gebruik van andere stukken of materialen dan degenen die door de vennootschap of de fabrikant worden aangeraden;
 • een reparatie of een demontage door de gebruiker of door een niet door de vennootschap of de fabrikant toegelaten derde;
 • de problemen te wijten aan een gebrek van het elektrische netwerk;
 • de problemen te wijten aan een geval van overmacht of aan een andere oorzaak die niet overeenstemt met een normaal gebruik van de hardware;
 • een aansluitingsfout;
 • noodzakelijke reparaties voor het vervolg van een ongeval of van elke andere externe gebeurtenis;
 • problemen van esthetische orde;
 • een schade ten gevolge van een schok, een val, een slecht gebruik van de hardware, een verwaarlozing of een verandering die door de klant gemaakt werd;
 • een herstelling of onderhoud die zonder de tussenkomst of de voorafgaande vergunning van de vennootschap wordt uitgevoerd;
 • de niet gedekte of niet gesignaleerde opties, zoals beschreven in bijlage van het contract.

26.2. In geval van een herstelling in een van de hierboven vermelde uitsluitingsgronden zal de vennootschap de stukken, de arbeidskracht en de verplaatsing aan de klant factureren.

ARTIKEL 27 – BEPERKINGEN VAN DE SUPPORTCONTRACTEN

27.1. De verbintenis van de vennootschap is strikt beperkt tot de dekking bepaald in artikel 2 van de bijzondere contractuele voorwaarden. De vennootschap is bijgevolg formeel vrijgesteld voor alle andere aansprakelijkheid of schade, wat dan ook de oorzaak of de aard ervan zou mogen zijn.

27.2. De contracten geven geen enkele resultaatsgarantie betreffende de door de klant gevraagde verrichtingen, noch waarborg noch dekking betreffende het recupereren van gegevens, die verloren zijn gegaan tijdens een defect aan het systeem.

27.3. De interventies van de vennootschap worden beperkt tot haar bevoegdheidsfeer en binnen de perken van de ondersteuning die door de fabrikanten en ontwikkelaars zijn verleend.

Wanneer de vennootschap om deze reden niet kan tussenkomen, mag zij ofwel zelf een onderaannemer oproepen ofwel het verzoek tot interventie weigeren.

27.4. In geen enkel geval zal de vennootschap, in solidum of solidair, persoonlijk aansprakelijk kunnen gehouden worden voor schade veroorzaakt door een derde die niet door de vennootschap is erkend.

ARTIKEL 28 – BEPERKINGEN VAN DE UITBESTEDINGSCONTRACTEN

28.1. De verbintenis van de vennootschap is strikt beperkt tot de dekking bepaald in artikel 2 van de bijzondere contractuele voorwaarden. De vennootschap is bijgevolg formeel vrijgesteld voor alle andere aansprakelijkheid of schade, wat dan ook de oorzaak of de aard ervan zou mogen zijn.

28.2. De contracten betreffen enkel de verbintenissen om taken uit te voeren die beschreven staan in de bijzondere contractuele voorwaarden en geven geen enkele resultaatsgarantie betreffende de door de klant gevraagde verrichtingen, noch waarborg noch dekking betreffende het recupereren van gegevens, die verloren zijn gegaan tijdens een defect aan het systeem.

28.3. De tussenkomst van de vennootschap is beperkt tot de domeinen waarin zij bevoegd is en deze worden uitgevoerd binnen de perken van de bijstand verleend door de fabrikanten en ontwikkelaars. Indien de vennootschap om voornoemde reden niet zou kunnen tussenkomen, kan zij ofwel op haar beurt dit uitbesteden, ofwel het verzoek van de klant om tussen te komen afwijzen.

28.4. In geen enkel geval zal de vennootschap, in solidum of solidair, persoonlijk aansprakelijk kunnen gehouden worden voor schade veroorzaakt door een derde die niet door de vennootschap is erkend.

ARTIKEL 29 – ONDERAANNEMING

De vennootschap kan zich beroepen op een derde onderaannemer teneinde haar contractuele verplichtingen te vervullen en dit zonder voorafgaande toestemming van de klant.