Vertrouwelijkheid

De onderneming WASLET nv, met maatschappelijke zetel te 1190 Brussel, Generaal Dumonceaulaan 58 (privacy@waslet.be), verbindt zich ertoe de bescherming van de persoonsgegevens die haar worden toevertrouwd te waarborgen en de rechten te respecteren van de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet.

Welke gegevens worden door Waslet verwerkt?

De persoonsgegevens die door Waslet worden verwerkt zijn de volgende:

 • persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, voornaam, titel, adres, zakelijk telefoonnummer en soms ook privaat telefoonnummer (voor leveringen, klantenservice).
 • digitale contactgegevens zoals zakelijk e-mailadres, zakelijk gsm-nummer enz.

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt en op basis van welke legitimiteit?

In het kader van de activiteit van Waslet worden deze persoonsgegevens verwerkt voor:

 • klantenbeheer (op basis van het rechtmatige belang van Waslet voor persoonsgegevens van werknemers of vertegenwoordigers van Waslet of op basis van de uitvoering van een overeenkomst indien deze met de betrokken natuurlijke persoon is gesloten) en met name voor:
  – Het beheer van offertes, bestellingen, leveringen, de facturatie van materiële en immateriële diensten, de invordering van schulden;
  – De behandeling van aanvragen voor technische interventies;
  – De uitvoering van onze contractuele verplichtingen (contracten van het type Seren-IT®, Sprint®, SpareXpress, …);
  – Gepersonaliseerde aanbiedingen in het kader van onze marketingacties;
  – De communicatie met onze klanten die betrokken zijn bij eventuele terugroepingen om veiligheidsredenen van de fabrikanten.

Waarom delen wij uw persoonsgegevens?

Waslet zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen. Het is echter mogelijk dat wij uw gegevens delen met onze onderaannemers en andere dienstverleners die betrokken kunnen zijn bij de uitvoering van onze contractuele verbintenissen.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden bewaard zolang de relatie met de klant of leverancier bestaat en in geval van beëindiging van deze relatie tot 10 jaar na het einde van de relatie.

De gegevens die in een gearchiveerd bestand zijn opgeslagen, worden aan het einde van de bewaartermijn uit het archief verwijderd.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Als betrokkene hebt u verschillende rechten. Hieronder vindt u een korte beschrijving van deze rechten en van de manier waarop u ze kunt doen gelden.

Recht op informatie

U kunt ons eender welke vraag over de registratie en verwerking van uw gegevens bezorgen.

Voor meer algemene informatie kunt u steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Hoogstraat 139
1000 Brussel
Tel.: +32 2 213 85 40
Fax: +32 2 213 85 65
E-mail: contact@apd-gba.be

Recht van inzage

U kunt te allen tijde, door middel van een schriftelijk verzoek aan Waslet, uitsluitsel verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, inzage verkrijgen van die persoonsgegevens en een gratis kopie ontvangen. Eventuele extra kopieën kunnen u verstrekt worden tegen voorafgaande betaling van een administratieve vergoeding van € 5.

Recht op rectificatie

U kunt te allen tijde, door middel van een schriftelijk verzoek aan Waslet, de rectificatie verkrijgen van u betreffende persoonsgegevens die onjuist zouden zijn. U kunt op dezelfde wijze vragen dat onvolledige gegevens worden vervolledigd.

Recht op wissing

U kunt te allen tijde, door middel van een schriftelijk verzoek aan Waslet, de wissing van uw persoonsgegevens verkrijgen, op voorwaarde dat een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • u trekt uw toestemming waarop de verwerking berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer de beperking van de verwerking werd toegekend, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang.

U kunt Waslet door middel van een schriftelijk verzoek vragen om de verwerking te beperken om een van de volgende redenen:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens (de verwerking zal beperkt worden tijdens de periode die nodig is om de juistheid van de gegevens te controleren);
 • u verzet zich in geval van onrechtmatige verwerking tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 • Waslet heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking (de verwerking zal beperkt worden tijdens de periode die nodig is om na te gaan of er gerechtvaardigde gronden van Waslet bestaan die zwaarder wegen dan de uwe).

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om, door middel van een schriftelijk verzoek aan Waslet, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van de uitvoering van een taak van algemeen belang of die noodzakelijk is voor de legitieme belangen die Waslet nastreeft.

Waslet zal de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking worden aangevoerd die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen die verwerking.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht, door middel van een schriftelijk verzoek aan Waslet, de u betreffende persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door Waslet, indien:

 • de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst; en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Recht op intrekking van toestemming

Wanneer de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken door middel van een schriftelijk verzoek aan Waslet. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht om klacht in te dienen

Waslet stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat haar wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om zo snel mogelijk te reageren op elke klacht die de onderneming in dat verband zou ontvangen.

Indien u niet tevreden bent met de ontvangen reactie, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Hoogstraat 139
1000 Brussel
Tel.: +32 2 213 85 40
Fax: +32 2 213 85 65
E-mail: contact@apd-gba.be